Články » SŠ Matematika » Geometrie » Stereometrie

Stereometrie - Další příklady

Vydáno dne v kategorii Stereometrie; Autor: ; Počet přečtení: 29 474

V tomto článku si můžete procvičit většinu znalostí, které jste získali čtením článků o stereometrii na tomto portálu


Pokud jste četli předchozí články o stereometrii, neměli byste mít problém spočítat následující příklady.

První příklad

Máme pravidelný šestiboký hranol ABCDEFA'B'C'D'E'F'. Délka hrany |AB| = 4 cm a výškou v = 7 cm. Na tomto hranolu si ukážeme několik příkladů. Takto vypadá podstava:

Šestiúhelník

Vypočítejte odchylku přímek AF a BC.

Na obrázku není vidět žádný průsečík těchto přímek, nicméně tento příklad je velmi jednoduchý.

My můžeme šestiúhelník rozdělit přímkou FC na dva stejné rovnoběžníky. Nás bude pochopitelně zajímat rovnoběžník ABCF. Když spočítáme úhly ∠AFC a ∠BCF, které jsou stejné, můžeme dopočtem do 180 (součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180°) získat zbývající úhel, tedy úhel mezi přímkami AF a BC. Velikost vnitřního úhlu šestiúhelníku je 120° (podle vzorečku α=((n-2)*180)/n), takže velikost úhlu ∠AFC = ∠BCF je 60°.

Šestiúhelník

Úhel, který tedy svírají přímky AF a BC je roven γ = 180-(60+60) = 60°.

Tohle byl lehký příklad. Nyní zkuste vypočítat vzdálenost bodu, který vznikl na průsečíku přímek AF, BC (na obrázku bod G) a přímky EF.

Šestiúhelník

Abychom mohli spočítat velikost úsečky PG, musíme nejprve určit délku úsečky FG a úhel ∠GFP.

Před chvílí jsme určili, že trojúhelník CFG je rovnostranný a proto můžeme říci, že FG = CF. Velikost úsečky CF můžeme také vyjádřit jako CF = 2*ρ, kde ρ je poloměr kružnice opsané a ten umíme spočítat podle vzorce:

ρ=a/(2*sin((180-α)/2))

V tomto vzorci je a = |AB| = 4 cm a hodnotu vnitřního úhlu jsme již vypočítali: α = 120°, takže:

ρ=4/(2*sin(30))
ρ=4
|FG| = 2*ρ
|FG| = 8

Ještě musíme spočítat velikost úhlu ∠GFP. Spočítat jeho velikost je vlastně velmi jednoduché: |∠GFP| = 180-α, takže |∠GFP| = 60.

Šestiúhelník

Nyní, když známe velikost úsečky FG a velikost úhlu ∠GFP, není problém spočítat velkost PG.

|PG| = |FG| * sin(|∠GFP|)
|PG| = 8*sin(60)
|PG| = 6.928

Vypočítejte vzdálenost bodu P od bodu D'. Nyní už přestáváme být v podstavě, konečně tedy budeme muset zapojit trochu více prostorovou představivost. V zásadě ale na tomto příkladu není nic složitého.

Šestiúhelník

V první části musíme zjistit délku úsečky DP. Tuto úsečku můžeme spočítat z trojúhelníku DEP. V tomto trojúhelníku musíme určit velikost úhlu ε, velikost úsečky EP a velikost úsečky ED. Velikost úhlu ε už známe, protože to je vnitřní úhel šestiúhelníku a proto ε = 120°. Velikost úsečky ED už také známe, |ED| = 4 cm, takže jediný problém by mohl být získat velikost úsečky EP.

Z předchozích výpočtů už známe velikost úseček GP a FG. Jelikož úhel ∠FPG je pravoúhlý, můžeme spočítat velikost úsečky FP pomocí Pythagorovi věty:

|FP|2 = |FG|2 - |PG|2
|FP|2 = 82 - 6.9282
|FP| ≈ √16
|FP| = 4
|EP| = |EF| + |FP|
|EP| = 8

Nyní můžeme kosinovou větou spočítat velikost úsečky PD.

|PD|2 = |EP|2 + |ED|2 - 2*|ED|*|EP|*cos(ε)
|PD|2 = 82+42-2*8*4*cos(120)
|PD|2 = 112
|PD| = 10.58

Podstava svírá s boční stěnou pravý úhel a proto stačí použít Pythagorovu větu pro spočítání vzdálenosti bodu P a D':

|PD'|2 = |DD'|2 + |PD|2
|PD'|2 = 72 + 10.582
|PD'|2 = 160.9364
|PD'| = 12.68

Necháme tento hranol již na pokoji a pokročíme k dalšímu příkladu.

Druhý příklad

Nyní jsme dlouho počítali, takže přijde na řadu rýsování. Do krychle o délce hrany |AB| = 4 cm vepište těleso jehož vrcholy budou ve středu všech stěn krychle ABCDEFGH.

Osmistěn

Vzniklé těleso je osmistěn, jedno z platónských tělese.

Vypočítejte objem a povrch osmistěnu.

Osmistěn můžeme rozdělit na dva stejné jehlany a spočítat objem a povrch jehlanu není problém. Stačí zjisti velikost výšky v a hrany a jehlanu. Výška je jasná. Je to polovina výšky krychle, tudíž v= 4/2 = 2. Vypočítat délku hrany a už je trochu těžší záležitost.

Detail

Pokud byste se na krychli podívali z jakékoliv strany, viděli byste toto. A určit velikost úsečky YZ umíme.

|YZ| = a = √(22+22
|YZ| = a = 2.82

Nyní již můžeme přikročit k samotnému výpočtu. Začneme objemem. Objem jehlanu spočítáme ze vzorečku Vj=1/3*a*a*v.

Vj=1/3*a*a*v
Vj=1/3*2.82*2.82*2
Vj=5.301 cm3
Vosmistěnu = 2*Vj
Vosmistěnu = 10.602 cm3

Plášť jehlanu v tomto případě tvoří 4 stejné trojúhelníky. V celém osmistěnu je těchto trojúhelníku 8. Stačí tedy spočítat povrch jednoho trojúhelníka a vynásobit výsledek osmi. Povrch trojúhelníku spočítáme podle vzorce St = (a*va)/2. Takže ještě musíme určit výšku.

va2 = 2.822 - 1.412
va = 2.44
St = (a*va)/2
St = (2.82*2.44)/2
St = 3.44
Sosmistěnu = St*8
Sosmistěnu = 27.52 cm2

Výsledný objem je 10.602 cm3 a výsledný povrch je 27.52 cm2.


Tento clanek pro vas napsal Jakub Vojacek!

Test

Vypočítejte


Hlavolam

Jednoho dne se starý vesničan vracel z trhu domů. Měl s sebou kozu, vlka (to by mě zajímalo, kde toho schrastil) a v podpaží svíral hlávku zelí. Vesele si pískal, jak se mu handlování povedlo, když přišel k řece. Na břehu měl přivázanou malou pramici a už chtěl nasednout, když tu ho náhle dobrá nálada opustila. "Safra," říkal si, "vždyť já se do té lodičky se vším tím nevejdu. A když tu nechám vlka samotného, sní mi kozu. Když tu nechám kozu, sní mi zelí. Jak já to jenom provedu?" Pomožte staříkovi dostat vlka, kozu a zelí na druhý břeh. Do loďky se mu při tom vejde jen jedna věc. A na žádném z břehů při tom nesmí nechat samotného vlka s kozou nebo kozu a zelí ...