Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Seznam všech otázek

 1. KTERÝ TYP SMLOUVY OZNAČUJE SMLUVNÍ STRANY JAKO OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE:

 2. MEZI DEFINICE PODNIKÁNÍ NEPATŘÍ:

 3. OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÝ VZTAH JE DEFINOVÁN JAKO:

 4. VZTAHY ŘÍDÍCÍ SE BEZ OHLEDU NA SVŮJ OBSAH OBCHODNÍM ZÁKONÍKEM SE NAZÝVAJÍ:

 5. MEZI ZÁKLADNÍ PRAMENY PRÁVA NEPATŘÍ:

 6. MEZI PODNIKATELE NEPATŘÍ:

 7. POJEM PRÁVNICKÉ OSOBY

 8. Pojem právnické osoby

 9. MEZI ZÁKLADNÍ TYPY ZASTUPOVÁNÍ PATŘÍ:

 10. Do obchodního práva nepatří:

 11. DEFINICE ZÁVAZKOVÉHO VZTAHU:

 12. OBCHODNÍ REJSTŘÍK NENÍ:

 13. Mezi prameny obchodního práva náleží:

 14. ZÁKLADNÍ ZÁSADOU OBČANSKÉHO PRÁVA JE:

 15. NORMY, KTERÉ SE MUSÍ VŽDY DODRŽOVAT SE NAZÝVAJÍ:

 16. MEZI ZVLÁŠTNÍ SOUKROMÁ PRÁVA NEPATŘÍ:

 17. Jakým cizím slovem byste označili nabídku k uzavření smlouvy:

 18. Relativní obchody mohou vznikat:

 19. OBČANSKÉ PRÁVO SE DĚLÍ NA:

 20. ZÁSADA LEGÁLNÍ LICENCE JE DEFINOVÁNA JAKO:

 21. Do definice podnikání nepatří:

 22. statutární orgán:

 23. PŘÍKAZNÍ SMLOUVOU SE ZAVAZUJE:

 24. Ve smlouvě o úvěru se zavazuje:

 25. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NENASTÁVÁ:

 26. SMLOUVA MUSÍ BÝT PÍSEMNÁ:

 27. ZPŮSOBILOST FYZICKÉ OSOBY MÍT PRÁVA A POVINNOSTI VZNIKÁ:

 28. Protiprávní úkony:

 29. Nekalou soutěží není:

 30. TYPICKÝM RYSEM NEHMOTNÝCH STATKŮ OSOBNÍ POVAHY JE:

 31. MEZI NEHMOTNÉ STATKY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM OBČANSKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ NEPATŘÍ:

 32. NEHMOTNÉ STATKY LZE POVAHOVĚ DĚLIT NA:

 33. Podíl účastníka na společnosti:

 34. VĚCNÁ PRÁVA K VĚCEM SLOUŽÍCÍM JAKO HMOTNÉ NOSIČE NEHMOTNÝCH STATKŮ:

 35. Zásada pacta sunt servadna znamená:

 36. AUTORSKÝM DÍLEM NENÍ:

 37. AUTOREM DÍLA JE:

 38. Subjektivní práva a povinnosti mohou vznikat:

 39. PRÁVO K AUTORSKÉMU DÍLU VZNIKÁ:

 40. Občanské právo se systematicky vnitřně člení na:

 41. MEZI TYPICKÉ VLASTNOSTI MAJETKOVÝCH PRÁV NEPATŘÍ:

 42. MAJETKOVÁ PRÁVA U AUTORSKÉHO DÍLA TRVAJÍ:

 43. Výhry ze sázek a her:

 44. AUTOR, DO JEHOŽ PRÁVA BYLO NEOPRÁVNĚNĚ ZASAŽENO SE MŮŽE DOMÁHAT:

 45. Smlouvou o výpůjčce vznikne:

 46. LICENČNÍ SMLOUVA VYŽADUJE PÍSEMNOU FORMU:

 47. MEZI PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM PATŘÍ:

 48. Osoba, která veřejně prohlásí, že za nalezení svého psa vyplatí odměnu 10,000Kč:

 49. PRÁVA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ JSOU SVOU POVAHOU:

 50. OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH PRÁV MŮŽE BÝT:

 51. Závazkový právní vztah je definován jako:

 52. OCHRANNÉ ZNÁMKY MŮŽEME ROZLIŠOVAT NA:

 53. Z platného závazku je dlužník povinen:

 54. GARANČNÍ FUNKCE OCHRANNÉ ZNÁMKY SLOUŽÍ:

 55. Dlužník není v prodlení, jestliže:

 56. ZNÁMKOPRÁVNÍ OCHRANA VZNIKÁ:

 57. ZNÁMKOPRÁVNÍ OCHRANA MŮŽE ZANIKNOUT:

 58. Mezi zvláštní soukromá práva patří:

 59. ZÁPIS OZ TRVÁ ODE DNE PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

 60. VLASTNÍK OZ PROKAZUJE SVÉ OPRÁVNĚNÍ:

 61. Absolutní výlučné právo působí:

 62. ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI SE PODÁVÁ VE LHŮTĚ PŘED SKONČENÍM PLATNOSTI:

 63. Ochrana práv k nehmotným statkům se řídí:

 64. ZÁKLADNÍ FUNKCE OZ NENÍ:

 65. DODATEČNÁ DOBA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI JE:

 66. Průmyslová práva patří:

 67. KE ZRUŠENÍ OZ MŮŽE DOJÍT Z DŮVODU:

 68. K tomu, aby byl nehmotný statek předmětem práva je zapotřebí:

 69. ŘÍZENÍ O PROHLÁŠENÍ OZ ZA NEPLATNOU:

 70. Způsobilé zcizení nejsou:

 71. FORMÁLNÍ PRŮZKUM ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ PŘI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY OZ:

 72. PŘIHLÁŠKA SE ZVEŘEJŇUJE:

 73. Mezi nehmotné statky, které jsou způsobilé být předmětem občanskoprávních vztahů patří:

 74. PŘIHLAŠOVATEL SE STÁVÁ PO ZÁPISU OZ DO REJSTŘÍKU:

 75. OCHRANNÁ ZNÁMKA NEMŮŽE BÝT PŘEDMĚTEM:

 76. Autorským dílem není:

 77. VLASTNÍK OZ:

 78. Autor díla má právo:

 79. K PŘIHLÁŠCE KOLEKTIVNÍ OZ:

 80. Majetková práva u autorského díla trvají:

 81. PŘIHLÁŠKA OZ MUSÍ OBSAHOVAT:

 82. PRŮMYSLOVÝ VZOR NEMUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKU:

 83. Autor, do jehož díla bylo neoprávněně zasaženo se může domáhat:

 84. U PRŮMYSLOVÉHO VZORU JDE PŘEDEVŠÍM O:

 85. OCHRANA SE PRŮMYSLOVÉMU VZORU NEPOSKYTNE V PŘÍPADĚ:

 86. PRÁVO NA PRŮMYSLOVÝ VZOR NENÍ:

 87. Licence k autorskému právu může být poskytnuta:

 88. U ZAMĚSTNANECKÉHO PRŮMYSLOVÉHO VZORU:

 89. PŘIHLÁŠKA PRŮMYSLOVÉHO VZORU MUSÍ OBSAHOVAT:

 90. PRÁVO PŘEDNOSTI VZNIKÁ:

 91. LICENČNÍ SMLOUVA K PRŮMYSLOVÉMU VZORU NABÝVÁ ÚČINNOSTI VŮČI TŘETÍM OSOBÁM:

 92. PRÁVA ZE ZAPSANÉHO VZORU SE NEVZTAHUJÍ NA NÁKLÁDÁNÍ S VÝROBKEM, KTERÝ:

 93. ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU SÍDLÍ:

 94. OCHRANA ZAPSANÉHO VZORU TRVÁ:

 95. FORMOU PRÁVNÍ OCHRANY VYNÁLEZU JE:

 96. KE SPLNĚNÍ PODMÍNEK PATENTOVATELNOSTI MUSÍ VYNÁLEZ BÝT:

 97. PODNIKOVÝ VYNÁLEZ VYTVOŘIL:

 98. PŮVODCE MÁ VŮČI ZAMĚSTNAVATELI PRÁVO NA:

 99. DOBA PLATNOSTI PATENTU JE:

 100. VYČERPÁNÍ PRÁV Z VYNÁLEZU SE DĚJE:

 101. V PŘÍPADĚ SPOLUMAJITELSTVÍ PATENTU JE K PŘEVODU TŘEBA:

 102. Smrtí zaměstnavatele, který byl oprávněn vykonávat majetková práva k zaměstnaneckému dílu:

 103. Autorské právo je součástí:

 104. Světová organizace duševního vlastnictví má zkratku:

 105. Do práva na užití díla nepatří:

 106. Právo k databázi trvá:

 107. Ochranné známky můžeme dělit na:

 108. Propagační funkce znamená:

 109. Známkové právo je v ČR založeno na:

 110. Doba platnosti OZ je:

 111. Dodatečná doba pro podání žádosti o obnovení zápisu do OZ:

 112. Řízení o prohlášení OZ za neplatnou se zahajuje:

 113. Ke zdruhovění OZ dochází v důsledku:

 114. V rámci řízení o přihlášce OZ dochází:

 115. Po zveřejnění přihlášky ve věstníku mají třetí osoby k uplatnění námitek lhůtu:

 116. Mezi údaje zveřejňované ve věstníku patří:

 117. Přihlášky OZ se zveřejňují:

 118. Žádost o přiznání unijní priority se řídí:

 119. Vlastník OZ je oprávněn užívat spolu s ní také značku:

 120. PATENT BUDE ZRUŠEN, JESTLIŽE:

 121. ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ PATENTU TRVÁ:

 122. NABÍDKA LICENCE K PATENTU:

 123. Na území ČR používají ochrany OZ:

 124. OMEZENÍ ÚČINKŮ PATENTU NEPŮSOBÍ PROTI TOMU, KDO:

 125. UŽITNÝMI VZORY SE NECHRÁNÍ:

 126. UŽITNÝ VZOR PLATÍ:

 127. UŽITNÝM VZOREM NENÍ ZEJMÉNA:

 128. UŽITNÉ VZORY ZAPISUJE ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ DO:

 129. UŽITNÝ VZOR ZANIKNE:

 130. NÁVRH NA ODNĚTÍ OCHRANY Z UŽITNÉHO VZORU:

 131. POSTAVENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV JE V ČESKÉM PRÁVU UPRAVENO:

 132. STANOVÍ-LI MEZINÁRODNÍ SMLOUVA NĚCO JINÉHO NEŽ ZÁKON:

 133. Pokud vlastník neužívá OZ po nepřetržitou dobu 5 let:

 134. MEZINÁRODNÍ OBCHOD JE DEFINOVÁN JAKO:

 135. POD ZKRATKOU WTO SE SKRÝVÁ:

 136. Kolektivní známka:

 137. KOMUNITÁRNÍ PRÁVO NENÍ:

 138. Průmyslový vzor se jinak nazývá:

 139. MEZI PRAMENY KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA PATŘÍ:

 140. Průmyslový vzor musí splňovat podmínku:

 141. ZÁPIS OZ U MEZINÁRODNÍHO ÚŘADU SE PODLE MADRIDSKÉ DOHODY USKUTEČŇUJE:

 142. LOCARNSKÁ DOHODA SE ZABÝVÁ:

 143. ZÁKLADNÍMI PRINCIPY PAŘÍŽSKÉ ÚMLUVY NEJSOU:

 144. PROTOKOL K MADRIDSKÉ DOHODĚ POCHÁZÍ Z ROKU:

 145. Při posuzování způsobilosti k ochraně se vyžaduje:

 146. PRŮMYSLOVÝ VZOR SE ZAPISUJE DO:

 147. LISABONSKÁ SMLOUVA UPRAVUJE:

 148. DOHODA O OBCHODNÍCH ASPEKTECH PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ JE ZNÁMÁ POD ZKRATKOU:

 149. ODVOZENÝM (DERIVÁTNÍM) SUBJEKTEM PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VZORU MŮŽE BÝT:

 150. PAŘÍŽSKÁ ÚMLUVA BYLA SJEDNÁNA V ROCE:

 151. PŘIHLÁŠKU PRŮMYSLOVÉHO VZORU LZE PODAT JAKO:

 152. OZ ZAPSANÁ PODLE MADRIDSKÉ DOHODY JE V ČLENSKÝCH STÁTECH CHRÁNĚNA:

 153. USTANOVENÍ LISABONSKÉ DOHODY:

 154. Ochranná známka průmyslového vzoru nevzniká:

 155. NÁROKUJE-LI PŘIHLAŠOVATEL PODLE MADRIDSKÉHO PROTOKOLU BARVU JAKO ROZLIŠOVACÍ PRVEK SVÉ OZ:

 156. PROTI ROZHODNUTÍ ÚŘADU V PRVNÍM STUPNI LZE PODAT:

 157. ZÁPIS OZ U MEZINÁRODNÍHO ÚŘADU PODLE MADRIDSKÉHO PROTOKOLU PLATÍ:

 158. DLE MADRIDSKÉHO PROTOKOLU OVĚŘOVÁNÍ NĚKTERÝCH PRVKŮ (ERBY, TITULY AJ.) PROVÁDÍ:

 159. MEZINÁRODNÍ OCHRANU PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ POSKYTUJE:

 160. DRUHY PRŮMYSLOVÉHO VZORU SPOLEČENSTVÍ JSOU:

 161. ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU NESÍDLÍ:

 162. VYNÁLEZ JE PRÁVNĚ CHRÁNĚN FORMOU:

 163. VYNÁLEZY JSOU UPRAVENY ZÁKONEM:

 164. SMLUVNÍ STÁTY PAŘÍŽSKÉ ÚMLUVY SE ZAVAZUJÍ:

 165. VYNÁLEZ MUSÍ BÝT:

 166. VÝLUKA Z PATENTOVATELNOSTI SE POUŽIJE:

 167. SPOLUPŮVODCI MAJÍ PRÁVO NA PATENT:

 168. Patent je účinný:

 169. MAJITEL PATENTU MÁ VÝLUČNÉ PRÁVO:

 170. OMEZENÍ ÚČINKŮ PATENTU NEPŮSOBÍ:

 171. NUCENÁ LICENCE SE UDĚLUJE V PŘÍPADĚ:

 172. DOBA PLATNOSTI PATENTU JE:

 173. PRÁVO PŘEDNOSTI K VYNÁLEZU VZNIKÁ:

 174. V ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ PATENTU K VYNÁLEZU PROBÍHÁ:

 175. UŽITNÝ VZOR MUSÍ:

 176. UŽITNÝMI VZORY:

 177. PRÁVO NA OCHRANU UŽITNÝM VZOREM:

 178. PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY VZNIKÁ PŘIHLAŠOVATELI:

 179. PROTOKOL ZABÝVAJÍCÍ SE MEZINÁRODNÍM ZÁPISEM OCHRANNÝCH ZNÁMEK BYL UZAVŘEN:

 180. STANOVÍ-LI MEZINÁRODNÍ SMLOUVA NĚCO JINÉHO NEŽ ZÁKON:

 181. NÁRODNÍ ÚŘAD JE PODLE MADRIDSKÉ DOHODY POVINEN:

 182. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVU MEZINÁRODNÍCH SMLUV NAJDEME:

 183. ZÁPIS ZNÁMKY U MEZINÁRODNÍHO ÚŘADY SE DLE MADRIDSKÉ DOHODY USKUTEČŇUJE NA DOBU:

 184. MEZINÁRODNÍ SMLOUVA ZAVAZUJE:

 185. BERLÍNSKÁ DOHODA UPRAVUJE:

 186. VÝHRADA K MEZINÁRODNÍ SMLOUVĚ:

 187. ČESKÁ REPUBLIKA NENÍ VÁZÁNA:

 188. SYNONYMEM K TERMÍNU „PRÁVO ES“ JE:

 189. MEZINÁRODNÍ TŘÍDĚNÍ PODLE LOCARNSKÉ ÚMLUVY OBSAHUJE:

 190. KOMUNITÁRNÍ PRÁVO MŮŽEME DĚLIT NA:

 191. SOUČÁSTÍ KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA NENÍ:

 192. SVĚTOVÁ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ MÁ ZKRATKU:

 193. LOCARNSKÁ DOHODA BYLA UZAVŘENA V ROCE:

 194. LOCARNSKÁ DOHODA UPRAVUJE:

 195. ZEMĚ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE PAŘÍŽSKÁ ÚMLUVA, TVOŘÍ:

 196. UDĚLENÍ PATENTU NESMÍ BÝT PODLE PAŘÍŽSKÉ ÚMLUVY ODEPŘENO:

 197. PRO DOMÁHÁNÍ SE VÝMAZU ZNÁMKY, U KTERÉ HROZÍ MOŽNOST ZÁMĚNY JE PAŘÍŽSKOU ÚMLUVOU STANOVENA LHŮTA:

 198. CELÝ NÁZEV PAŘÍŽSKÉ ÚMLUVY ZNÍ:

Test

Vypočtěte limitu


Hlavolam

Každý den přilétá ve 12:00 na letiště v Ruzyni letadlo se spěšnou zásilkou. Pro zásilku vyráží z Liberce auto a to tak, aby tam bylo přesně v poledne. Tam si jí vyzvedne a jede s ní zpět do Liberce (po tý rozkopaný dálnici už asi tak spěšná nebude ;-) Jednoho dne ale přistálo letadlo dříve a tak z letiště vypravili se zásilkou poslíčka na kole. Jel autu naproti a to 4x pomaleji než samotné auto. Když se za 20 minut setkali, předal zásilku a odjel kdovíkam. Nás ale zajímá, o kolik minut dřív přijelo tentokrát auto do Liberce.