Seznam všech otázek

 1. KTERÝ TYP SMLOUVY OZNAČUJE SMLUVNÍ STRANY JAKO OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE:

 2. MEZI DEFINICE PODNIKÁNÍ NEPATŘÍ:

 3. OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÝ VZTAH JE DEFINOVÁN JAKO:

 4. VZTAHY ŘÍDÍCÍ SE BEZ OHLEDU NA SVŮJ OBSAH OBCHODNÍM ZÁKONÍKEM SE NAZÝVAJÍ:

 5. MEZI ZÁKLADNÍ PRAMENY PRÁVA NEPATŘÍ:

 6. MEZI PODNIKATELE NEPATŘÍ:

 7. POJEM PRÁVNICKÉ OSOBY

 8. Pojem právnické osoby

 9. MEZI ZÁKLADNÍ TYPY ZASTUPOVÁNÍ PATŘÍ:

 10. Do obchodního práva nepatří:

 11. DEFINICE ZÁVAZKOVÉHO VZTAHU:

 12. OBCHODNÍ REJSTŘÍK NENÍ:

 13. Mezi prameny obchodního práva náleží:

 14. ZÁKLADNÍ ZÁSADOU OBČANSKÉHO PRÁVA JE:

 15. NORMY, KTERÉ SE MUSÍ VŽDY DODRŽOVAT SE NAZÝVAJÍ:

 16. MEZI ZVLÁŠTNÍ SOUKROMÁ PRÁVA NEPATŘÍ:

 17. Jakým cizím slovem byste označili nabídku k uzavření smlouvy:

 18. Relativní obchody mohou vznikat:

 19. OBČANSKÉ PRÁVO SE DĚLÍ NA:

 20. ZÁSADA LEGÁLNÍ LICENCE JE DEFINOVÁNA JAKO:

 21. Do definice podnikání nepatří:

 22. statutární orgán:

 23. PŘÍKAZNÍ SMLOUVOU SE ZAVAZUJE:

 24. Ve smlouvě o úvěru se zavazuje:

 25. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NENASTÁVÁ:

 26. SMLOUVA MUSÍ BÝT PÍSEMNÁ:

 27. ZPŮSOBILOST FYZICKÉ OSOBY MÍT PRÁVA A POVINNOSTI VZNIKÁ:

 28. Protiprávní úkony:

 29. Nekalou soutěží není:

 30. TYPICKÝM RYSEM NEHMOTNÝCH STATKŮ OSOBNÍ POVAHY JE:

 31. MEZI NEHMOTNÉ STATKY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM OBČANSKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ NEPATŘÍ:

 32. NEHMOTNÉ STATKY LZE POVAHOVĚ DĚLIT NA:

 33. Podíl účastníka na společnosti:

 34. VĚCNÁ PRÁVA K VĚCEM SLOUŽÍCÍM JAKO HMOTNÉ NOSIČE NEHMOTNÝCH STATKŮ:

 35. Zásada pacta sunt servadna znamená:

 36. AUTORSKÝM DÍLEM NENÍ:

 37. AUTOREM DÍLA JE:

 38. Subjektivní práva a povinnosti mohou vznikat:

 39. PRÁVO K AUTORSKÉMU DÍLU VZNIKÁ:

 40. Občanské právo se systematicky vnitřně člení na:

 41. MEZI TYPICKÉ VLASTNOSTI MAJETKOVÝCH PRÁV NEPATŘÍ:

 42. MAJETKOVÁ PRÁVA U AUTORSKÉHO DÍLA TRVAJÍ:

 43. Výhry ze sázek a her:

 44. AUTOR, DO JEHOŽ PRÁVA BYLO NEOPRÁVNĚNĚ ZASAŽENO SE MŮŽE DOMÁHAT:

 45. Smlouvou o výpůjčce vznikne:

 46. LICENČNÍ SMLOUVA VYŽADUJE PÍSEMNOU FORMU:

 47. MEZI PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM PATŘÍ:

 48. Osoba, která veřejně prohlásí, že za nalezení svého psa vyplatí odměnu 10,000Kč:

 49. PRÁVA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ JSOU SVOU POVAHOU:

 50. OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH PRÁV MŮŽE BÝT:

 51. Závazkový právní vztah je definován jako:

 52. OCHRANNÉ ZNÁMKY MŮŽEME ROZLIŠOVAT NA:

 53. Z platného závazku je dlužník povinen:

 54. GARANČNÍ FUNKCE OCHRANNÉ ZNÁMKY SLOUŽÍ:

 55. Dlužník není v prodlení, jestliže:

 56. ZNÁMKOPRÁVNÍ OCHRANA VZNIKÁ:

 57. ZNÁMKOPRÁVNÍ OCHRANA MŮŽE ZANIKNOUT:

 58. Mezi zvláštní soukromá práva patří:

 59. ZÁPIS OZ TRVÁ ODE DNE PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

 60. VLASTNÍK OZ PROKAZUJE SVÉ OPRÁVNĚNÍ:

 61. Absolutní výlučné právo působí:

 62. ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI SE PODÁVÁ VE LHŮTĚ PŘED SKONČENÍM PLATNOSTI:

 63. Ochrana práv k nehmotným statkům se řídí:

 64. ZÁKLADNÍ FUNKCE OZ NENÍ:

 65. DODATEČNÁ DOBA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI JE:

 66. Průmyslová práva patří:

 67. KE ZRUŠENÍ OZ MŮŽE DOJÍT Z DŮVODU:

 68. K tomu, aby byl nehmotný statek předmětem práva je zapotřebí:

 69. ŘÍZENÍ O PROHLÁŠENÍ OZ ZA NEPLATNOU:

 70. Způsobilé zcizení nejsou:

 71. FORMÁLNÍ PRŮZKUM ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ PŘI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY OZ:

 72. PŘIHLÁŠKA SE ZVEŘEJŇUJE:

 73. Mezi nehmotné statky, které jsou způsobilé být předmětem občanskoprávních vztahů patří:

 74. PŘIHLAŠOVATEL SE STÁVÁ PO ZÁPISU OZ DO REJSTŘÍKU:

 75. OCHRANNÁ ZNÁMKA NEMŮŽE BÝT PŘEDMĚTEM:

 76. Autorským dílem není:

 77. VLASTNÍK OZ:

 78. Autor díla má právo:

 79. K PŘIHLÁŠCE KOLEKTIVNÍ OZ:

 80. Majetková práva u autorského díla trvají:

 81. PŘIHLÁŠKA OZ MUSÍ OBSAHOVAT:

 82. PRŮMYSLOVÝ VZOR NEMUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKU:

 83. Autor, do jehož díla bylo neoprávněně zasaženo se může domáhat:

 84. U PRŮMYSLOVÉHO VZORU JDE PŘEDEVŠÍM O:

 85. OCHRANA SE PRŮMYSLOVÉMU VZORU NEPOSKYTNE V PŘÍPADĚ:

 86. PRÁVO NA PRŮMYSLOVÝ VZOR NENÍ:

 87. Licence k autorskému právu může být poskytnuta:

 88. U ZAMĚSTNANECKÉHO PRŮMYSLOVÉHO VZORU:

 89. PŘIHLÁŠKA PRŮMYSLOVÉHO VZORU MUSÍ OBSAHOVAT:

 90. PRÁVO PŘEDNOSTI VZNIKÁ:

 91. LICENČNÍ SMLOUVA K PRŮMYSLOVÉMU VZORU NABÝVÁ ÚČINNOSTI VŮČI TŘETÍM OSOBÁM:

 92. PRÁVA ZE ZAPSANÉHO VZORU SE NEVZTAHUJÍ NA NÁKLÁDÁNÍ S VÝROBKEM, KTERÝ:

 93. ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU SÍDLÍ:

 94. OCHRANA ZAPSANÉHO VZORU TRVÁ:

 95. FORMOU PRÁVNÍ OCHRANY VYNÁLEZU JE:

 96. KE SPLNĚNÍ PODMÍNEK PATENTOVATELNOSTI MUSÍ VYNÁLEZ BÝT:

 97. PODNIKOVÝ VYNÁLEZ VYTVOŘIL:

 98. PŮVODCE MÁ VŮČI ZAMĚSTNAVATELI PRÁVO NA:

 99. DOBA PLATNOSTI PATENTU JE:

 100. VYČERPÁNÍ PRÁV Z VYNÁLEZU SE DĚJE:

 101. V PŘÍPADĚ SPOLUMAJITELSTVÍ PATENTU JE K PŘEVODU TŘEBA:

 102. Smrtí zaměstnavatele, který byl oprávněn vykonávat majetková práva k zaměstnaneckému dílu:

 103. Autorské právo je součástí:

 104. Světová organizace duševního vlastnictví má zkratku:

 105. Do práva na užití díla nepatří:

 106. Právo k databázi trvá:

 107. Ochranné známky můžeme dělit na:

 108. Propagační funkce znamená:

 109. Známkové právo je v ČR založeno na:

 110. Doba platnosti OZ je:

 111. Dodatečná doba pro podání žádosti o obnovení zápisu do OZ:

 112. Řízení o prohlášení OZ za neplatnou se zahajuje:

 113. Ke zdruhovění OZ dochází v důsledku:

 114. V rámci řízení o přihlášce OZ dochází:

 115. Po zveřejnění přihlášky ve věstníku mají třetí osoby k uplatnění námitek lhůtu:

 116. Mezi údaje zveřejňované ve věstníku patří:

 117. Přihlášky OZ se zveřejňují:

 118. Žádost o přiznání unijní priority se řídí:

 119. Vlastník OZ je oprávněn užívat spolu s ní také značku:

 120. PATENT BUDE ZRUŠEN, JESTLIŽE:

 121. ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ PATENTU TRVÁ:

 122. NABÍDKA LICENCE K PATENTU:

 123. Na území ČR používají ochrany OZ:

 124. OMEZENÍ ÚČINKŮ PATENTU NEPŮSOBÍ PROTI TOMU, KDO:

 125. UŽITNÝMI VZORY SE NECHRÁNÍ:

 126. UŽITNÝ VZOR PLATÍ:

 127. UŽITNÝM VZOREM NENÍ ZEJMÉNA:

 128. UŽITNÉ VZORY ZAPISUJE ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ DO:

 129. UŽITNÝ VZOR ZANIKNE:

 130. NÁVRH NA ODNĚTÍ OCHRANY Z UŽITNÉHO VZORU:

 131. POSTAVENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV JE V ČESKÉM PRÁVU UPRAVENO:

 132. STANOVÍ-LI MEZINÁRODNÍ SMLOUVA NĚCO JINÉHO NEŽ ZÁKON:

 133. Pokud vlastník neužívá OZ po nepřetržitou dobu 5 let:

 134. MEZINÁRODNÍ OBCHOD JE DEFINOVÁN JAKO:

 135. POD ZKRATKOU WTO SE SKRÝVÁ:

 136. Kolektivní známka:

 137. KOMUNITÁRNÍ PRÁVO NENÍ:

 138. Průmyslový vzor se jinak nazývá:

 139. MEZI PRAMENY KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA PATŘÍ:

 140. Průmyslový vzor musí splňovat podmínku:

 141. ZÁPIS OZ U MEZINÁRODNÍHO ÚŘADU SE PODLE MADRIDSKÉ DOHODY USKUTEČŇUJE:

 142. LOCARNSKÁ DOHODA SE ZABÝVÁ:

 143. ZÁKLADNÍMI PRINCIPY PAŘÍŽSKÉ ÚMLUVY NEJSOU:

 144. PROTOKOL K MADRIDSKÉ DOHODĚ POCHÁZÍ Z ROKU:

 145. Při posuzování způsobilosti k ochraně se vyžaduje:

 146. PRŮMYSLOVÝ VZOR SE ZAPISUJE DO:

 147. LISABONSKÁ SMLOUVA UPRAVUJE:

 148. DOHODA O OBCHODNÍCH ASPEKTECH PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ JE ZNÁMÁ POD ZKRATKOU:

 149. ODVOZENÝM (DERIVÁTNÍM) SUBJEKTEM PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VZORU MŮŽE BÝT:

 150. PAŘÍŽSKÁ ÚMLUVA BYLA SJEDNÁNA V ROCE:

 151. PŘIHLÁŠKU PRŮMYSLOVÉHO VZORU LZE PODAT JAKO:

 152. OZ ZAPSANÁ PODLE MADRIDSKÉ DOHODY JE V ČLENSKÝCH STÁTECH CHRÁNĚNA:

 153. USTANOVENÍ LISABONSKÉ DOHODY:

 154. Ochranná známka průmyslového vzoru nevzniká:

 155. NÁROKUJE-LI PŘIHLAŠOVATEL PODLE MADRIDSKÉHO PROTOKOLU BARVU JAKO ROZLIŠOVACÍ PRVEK SVÉ OZ:

 156. PROTI ROZHODNUTÍ ÚŘADU V PRVNÍM STUPNI LZE PODAT:

 157. ZÁPIS OZ U MEZINÁRODNÍHO ÚŘADU PODLE MADRIDSKÉHO PROTOKOLU PLATÍ:

 158. DLE MADRIDSKÉHO PROTOKOLU OVĚŘOVÁNÍ NĚKTERÝCH PRVKŮ (ERBY, TITULY AJ.) PROVÁDÍ:

 159. MEZINÁRODNÍ OCHRANU PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ POSKYTUJE:

 160. DRUHY PRŮMYSLOVÉHO VZORU SPOLEČENSTVÍ JSOU:

 161. ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU NESÍDLÍ:

 162. VYNÁLEZ JE PRÁVNĚ CHRÁNĚN FORMOU:

 163. VYNÁLEZY JSOU UPRAVENY ZÁKONEM:

 164. SMLUVNÍ STÁTY PAŘÍŽSKÉ ÚMLUVY SE ZAVAZUJÍ:

 165. VYNÁLEZ MUSÍ BÝT:

 166. VÝLUKA Z PATENTOVATELNOSTI SE POUŽIJE:

 167. SPOLUPŮVODCI MAJÍ PRÁVO NA PATENT:

 168. Patent je účinný:

 169. MAJITEL PATENTU MÁ VÝLUČNÉ PRÁVO:

 170. OMEZENÍ ÚČINKŮ PATENTU NEPŮSOBÍ:

 171. NUCENÁ LICENCE SE UDĚLUJE V PŘÍPADĚ:

 172. DOBA PLATNOSTI PATENTU JE:

 173. PRÁVO PŘEDNOSTI K VYNÁLEZU VZNIKÁ:

 174. V ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ PATENTU K VYNÁLEZU PROBÍHÁ:

 175. UŽITNÝ VZOR MUSÍ:

 176. UŽITNÝMI VZORY:

 177. PRÁVO NA OCHRANU UŽITNÝM VZOREM:

 178. PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY VZNIKÁ PŘIHLAŠOVATELI:

 179. PROTOKOL ZABÝVAJÍCÍ SE MEZINÁRODNÍM ZÁPISEM OCHRANNÝCH ZNÁMEK BYL UZAVŘEN:

 180. STANOVÍ-LI MEZINÁRODNÍ SMLOUVA NĚCO JINÉHO NEŽ ZÁKON:

 181. NÁRODNÍ ÚŘAD JE PODLE MADRIDSKÉ DOHODY POVINEN:

 182. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVU MEZINÁRODNÍCH SMLUV NAJDEME:

 183. ZÁPIS ZNÁMKY U MEZINÁRODNÍHO ÚŘADY SE DLE MADRIDSKÉ DOHODY USKUTEČŇUJE NA DOBU:

 184. MEZINÁRODNÍ SMLOUVA ZAVAZUJE:

 185. BERLÍNSKÁ DOHODA UPRAVUJE:

 186. VÝHRADA K MEZINÁRODNÍ SMLOUVĚ:

 187. ČESKÁ REPUBLIKA NENÍ VÁZÁNA:

 188. SYNONYMEM K TERMÍNU „PRÁVO ES“ JE:

 189. MEZINÁRODNÍ TŘÍDĚNÍ PODLE LOCARNSKÉ ÚMLUVY OBSAHUJE:

 190. KOMUNITÁRNÍ PRÁVO MŮŽEME DĚLIT NA:

 191. SOUČÁSTÍ KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA NENÍ:

 192. SVĚTOVÁ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ MÁ ZKRATKU:

 193. LOCARNSKÁ DOHODA BYLA UZAVŘENA V ROCE:

 194. LOCARNSKÁ DOHODA UPRAVUJE:

 195. ZEMĚ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE PAŘÍŽSKÁ ÚMLUVA, TVOŘÍ:

 196. UDĚLENÍ PATENTU NESMÍ BÝT PODLE PAŘÍŽSKÉ ÚMLUVY ODEPŘENO:

 197. PRO DOMÁHÁNÍ SE VÝMAZU ZNÁMKY, U KTERÉ HROZÍ MOŽNOST ZÁMĚNY JE PAŘÍŽSKOU ÚMLUVOU STANOVENA LHŮTA:

 198. CELÝ NÁZEV PAŘÍŽSKÉ ÚMLUVY ZNÍ:

 199. Limita je rovna:

 200. Které z následujících tvrzení výrokové logiky je tautologie?

 201. Limita je rovna:

 202. Určete limitu :

 203. Limita funkce , když x se blíží k 9 je rovna:

 204. Určete limitu

 205. Určete limitu

 206. Určete limitu :

 207. Určete limitu .

 208. Určete limitu :

 209. Která z formulí je úplná konjuktivní normální forma výroku ?

 210. Rozhodněte, která dvojice představuje navzájem ekvivalentní výroky:

 211. Rozhodněte, která věta v přírozeném jazyce odpovídá formuli :

 212. Nalezněte (např. pomocí K. mapy) minimální vyjádření booleovské funkce

 213. Která z následujících formulí není logicky pravdivá?

 214. Které z následujících tvrzení je tautologickým důsledkem tvrzení "Všichni kuřáci páchnou kouřem. Každý, kdo páchne kouřem, je bezohledný."

 215. Piercův symbol NOR má následující význam: . Vyberte, které vyjádření konjunkce pomocí Piercova symbolu je správné:

 216. Které z následujících tvrzení je negací formule ?

 217. Nechť L obsahuje jeden unární predikátový symbol s(x) a jeden binární funkční symbol f(x,y). Která z následujících formulí není pravdivá v interpretaci I = <N, s, +>, kde N jsou přirozená čísla, s(x) znamená, že x je sudé a f(x,y) intepretujeme jako součet x + y?

 218. Je následující formule logicky pravdivá?

 219. Tvrzení je:

 220. Tvrzení je:

 221. Tvrzení je:

 222. Tvrzení je:

 223. Tvrzení je:

 224. Tvrzení je:

 225. Tvrzení je:

 226. Derivace je rovna:

 227. Druhá derivace funkce se rovná:

 228. Maximum funkce na intervalu <-3, 0> je:

 229. Minimum funkce na intervalu <-3, 0> je:

 230. Určete obsah plochy ohraničené křivkami a .

 231. Nalezněte maximum funkce na intervalu .

 232. Zderivujte funkci :

 233. Určete obsah plochy ohraničené křivkami a .

 234. Vypočítejte .

 235. Zderivujte funkci .

 236. Nalezněte maximum funkce na intervalu .

 237. Určete plochu ohraničenou křivkami a .

 238. Najděte derivaci funkce .

 239. Nalezněte maximum funkce na intervalu <0, 4>.

 240. Určete obsah plochy tvořené křivkami a .

 241. Po provedení sekvence příkazů int a = 2; a += ++a + a++ * ++a; bude v proměnné a uložena hodnota:

 242. Funkce :

 243. Funkce :

 244. Určete limitu :

 245. Určete limitu :

 246. Určete limitu :

 247. Určete limitu :

 248. Určete limitu :

 249. Derivace je rovna:

 250. Derivace je rovna:

 251. Derivace je rovna:

 252. Derivace je rovna:

 253. Najděte průsečíky funkce s osou x a s osou y.

 254. Určete intervaly monotonie funkce

 255. Najděte primitivní funkci k

 256. Spočítejte

 257. Vypočtěte

 258. Vypočtěte

 259. Vypočtěte

 260. Vypočtěte

 261. Vypočtěte

 262. Vypočtěte

 263. Vypočtěte

 264. Vypočtěte limitu funkce , když x se blíží k 3.

 265. Vypočítejte limitu funkce

 266. Vypočtěte

 267. Vypočtěte

 268. Vypočítejte limitu funkce , když x se blíží k 0

 269. Vypočítejte limitu

 270. Vypočtěte limitu

 271. Vypočítejte

 272. Vypočítejte limitu

 273. Vypočítejte

 274. Vypočítejte první derivaci funkce

 275. Vypočítejte

 276. Vypočítejte první derivaci funkce

 277. Vypočtěte první derivaci funkce

 278. Vypočtěte druhou derivaci funkce

 279. Najděte druhou derivaci funkce

 280. Vypočítejte druhou derivaci funkce

 281. Napište rovnici tečny grafu funkce v bodě

 282. Napište rovnici tečny funkce v bodě

 283. Určete intervaly monotónnosti funkce

 284. Určete intervaly monotónnosti funkce

 285. Určete intervaly monotónnosti funkce na

 286. Určete lokální extrémy funkce

 287. Určete definiční obor funkce

 288. Určete definiční obor funkce

 289. Určete definiční obor funkce

 290. Určete definiční obor funkce

 291. Určete definiční obor funkce

 292. Která z následujících funkcí nemá definiční obor ?

 293. Najděte definiční obor funkce

 294. Je dána funkce a funkce . Najděte definiční obor funkce

 295. Najděte definiční obor funkce

 296. Najděte definiční obor funkce

 297. Určete definiční obor funkce

 298. Určete definiční obor funkce

 299. Vypočítejte

 300. Vypočítejte

 301. Vypočtěte

 302. Najděte asymptoty se směrnicí funkce

 303. Určete asymptotu bez směrnice funkce

 304. Určete asymptotu se směrnicí funkce

 305. Najděte asymptotu se směrnicí funkce

 306. Najděte asymptotu bez směrnice funkce

 307. Nalezněte asymptotu se směrnicí funkce

 308. Určete asymptotu se směrnicí funkce

 309. Určete asymptotu se směrnicí funkce

 310. Najděte asymptotu bez směrnice funkce

 311. Nalezněte asymptoty se směrnicí funkce

 312. Vzdálenost bodů A[0; 0] a B[1; 1]

 313. Najděte vektor opačný k vektoru

 314. Jsou dány vektory , a . Najděte vektor .

 315. Jsou dány vektory , a . Najděte vektor .

 316. Přímka je dána body A[0; 4] a B[1; 2]. Najděte její parametrickou rovnici.

 317. Medián označuje

 318. Eratosthénovo síto:

 319. Jaká je nejlepší a nejhorší složitost quick sortu?

 320. Jaká je nejlepší a nejhorší složitost merge sortu?

 321. Jaká je nejlepší a nejhorší složitost bubble sortu?

 322. Jaká je nejlepší a nejhorší složitost select sortu?

 323. Jaká je nejlepší a nejhorší složitost insert sortu?

 324. Co znamená EOF?

 325. Co dělá v jazyce C linker?

 326. Jaká bude hodnota v proměnné a po provedení sekvence příkazů int a = 3; a ^= 1?

 327. zkouska

 328. 364718705

 329. Nalezněte hodnotu x tak, aby byla podmínka splněna: if ( -10 > x > 0 )

 330. Předpokládejme řetězec char s[12]=”abcde”. Jaký bude rozdíl mezi strlen(s) a sizeof(s)?

 331. Chceme ukládat texty s českou diakritikou. Naším cílem je co nejkompaktnější uložení (z hlediska nároků na paměť). Které kódování je nejvýhodnější?

 332. V paměti je na adrese 0x349734D nalezena následující sekvence bajtů: 0x23 0x6d 0xae 0x92 0x14 0x3f 0x2c 0xE8. Co tato sekvence kóduje?

 333. Které z následujících výrazů zobrazí při snaze o výstup hlášku inf?

 334. Které z následujících výrazů zobrazí při pokusu o výstup hlášku NaN?

 335. K čemu slouží příkaz break?

 336. K čemu slouží příkaz continue?

 337. Jaká bude hodnota výrazu 1 & 2?

 338. Jaká bude hodnota výrazu 1 && 2?

 339. Jaká bude hodnota výrazu 3 | 4?

 340. Jaká bude hodnota výrazu 3 || 4?

 341. Proč se neprovede výraz 3 += 10?

 342. Jaká bude hodnota v proměnné a po provedení sekvence příkazů int a = 3; a += 10?

 343. Jaká bude hodnota v proměnné a po provedení sekvence příkazů int a = 3; a *= 10?

 344. Jak se dá jinak napsat zápis *(p + i)?

 345. Jaká bude hodnota v proměnné a poté, co ji pomocí int a; deklarujeme uvnitř funkce main()?

 346. Jaká bude hodnota v proměnné a poté, co ji globálně deklarujeme pomocí int a;?

 347. Jaká je návratová hodnota funkce scanf()?

 348. Jaká je návratová hodnota funkce printf()?

 349. Jaká bude hodnota v proměnné a po provedení sekvence příkazů int a = 3; a /= 2;?

 350. Jak lze nahradit konstrukci p->a?

 351. Čím se v jazyce C ukončuje řetězec?

 352. Jaká bude hodnota v proměnné a po provedení sekvence příkazů double a = 17/5;?

 353. Jaká bude hodnota v proměnné a po provedení sekvence příkazů int a = 3; a >>= 2;?

 354. Jaká bude hodnota v proměnné a po provedení sekvence příkazů int a = 3; a <<= 2;?

 355. Dynamicky alokujte pole pro dvacet prvků typu int.

 356. Mějme řadící algoritmus, který v cyklu projíždí pole, dokud není seřazené. Když nalezne nejmenší prvek, vymění ho s prvkem na první pozici. Pak najde druhý nejmenší prvek a vymění ho s prvkem na druhé pozici, atd. Tento algoritmus se nazývá:

 357. Mějme řadící algoritmus, který projíždí dokola množinu prvků, dokud není seřazená. Porovnává dva sousedící prvky a pokud je druhý menší než první, prohodí je. Tento algoritmus se nazývá:

 358. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = 0; i < 2 * n; i += 2) for (j = i; j < n; j++) foo ();

 359. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = 2; i <= n; i *= i) for (j = 0; j < n; j++) foo ();

 360. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = 0; i < 2 * n; i += 2) for (j = n; j > i; j--) foo ();

 361. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = n; i >= 0; i -= 2) for (j = i; j > n; j--) foo ();

 362. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = 1; i < n; i *= 2) for (j = n; j > 0; j /= 3) foo ();

 363. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = n; i != 0; i /= -3) for (j = 0; j < i * i * i; j++) foo ();

 364. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = n; i >= 0; i--) if (i < n / 2) for (j = i; j < n; j++) foo (); else for (j = i; j > 0; j--) foo ();

 365. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = 1; i < (n >> i); i++) foo();

 366. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = 0; i < 2 * n; i++) if (i % 2 == 2) for (j = 0; j < 2 * n; j++) foo (); else for (j = n; j > 0; j /= 2) foo ();

 367. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = n; i != 0; i /= -2) for (j = 0; j < i * i; j++) foo ();

 368. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = 1; i < 2 * n; i++) { if (i % 3 == 1) for (j = i; j < 2 * n; j++) foo (); else for (j = 0; j < i; j++) foo (); }

 369. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = n , j = (int)sqrt(n); i > 4;) { foo (); i /= j; j = (int)sqrt(i); }

 370. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = 1; i < n; i *= 2) for (j = 0; j < i; j++) for (k = n; k > 0; k /= 4) foo ();

 371. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = 0; i < n; i++) { if (i % 2 == 0) for (j = -i; j < i; j += 2) foo(); else for (j = -i; j < i; j += 4) foo(); }

Test

Určete intervaly monotónnosti funkce


Hlavolam

Akce! Tma, bouřka, silný déšť. Podminovaná lávka přes širokou rozvodněnou řeku. Dvoučlené komadno prozatím uspělo. Oba politici držení v zajetí teroristy byli osvobozeni. Ještě je třeba se dostat na druhou stranu lávky, která exploduje za 17 minut. Víc času není. Lávka je ale moc úzká a bambus víc jak dva lidi najednou neunese. A pak, je hrozná tma a oni mají jenom jednu baterku (asi nízkorozpočtový film). Bez baterky se lávka prostě přejít nedá. To by byla sebevražda. Oba komandos jsou celkem ve formě: první přeběhne lávku za 1 minutu, druhý za 2 minuty. Politici jsou na tom, ale hůř: jeden přejde lávku za 5 a druhý za 10 minut. Přes lávku mohou jít jen dva najednou a ten rychlejší samozřejmě musí čekat na toho pomalejšího. Jak to stihnou? Nebo to nebude americkej happyend?